Referensgruppen för fritidsfiske och fisketurism


Jordbruksverket har regeringens uppdrag att medverka till att främja och utveckla fiskerinäringen,
vattenbruket och fisketurismen. Havs- och vattenmyndigheten har regeringens uppdrag att vara
förvaltningsmyndighet på miljöområdet för frågor om bevarande, restaurering och hållbart nyttjande
av sjöar, vattendrag, hav och fiskresurserna. De båda uppdragen förutsätter en nära och god
samverkan såväl mellan myndigheterna som till fritidsfisket och fisketurismen knutna
intressentorganisationer.

För att stimulera denna samverkan har Jordbruksverket och Havs- och vattenmyndigheten satt ihop
en referensgrupp för fritidsfiske och fisketurism bestående av myndigheter och organisationer med
olika kopplingar till frågorna. Referensgruppen träffas en till två gånger per år för att diskutera hur
fritidsfisket och fisketurismen kan och bör utvecklas.
Genom gruppen utökar och utvecklar medlemmarna sina nätverk och kontaktytor, vilket gör det
lättare och mer naturligt att samarbeta kring frågor av gemensamt intresse. Gruppen är också ett
viktigt bollplank i myndigheternas löpande arbete med främjande och förvaltning av fritidsfisket,
fisketurismen och fiskresursen.
Gruppen består för närvarande av följande myndigheter och organisationer:

• Fiskemedia (Fiskejournalen m.fl.)
• Sveriges Fiskevattenägareförbund
• Fjällorna
• Forshagaakademin
• Guidepoolen
• Havs- och vattenmyndigheten
• Länsstyrelsen Blekinge
• Länsstyrelsen Gävleborg
• Länsstyrelsen Stockholm
• Länsstyrelsen Örebro
• Naturturismföretagen
• Sveriges Fisketurismföretagare
• Sveriges Funktionshindrades Frilufts- och
Fiskeförening
• Sveriges Kust- och Insjöfiskares Organisation
• Sveriges lantbruksuniversitet, SLU Aqua
• Sveriges Organiserade Fiskeguider
• Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund,
Sportfiskarna
• Sveaskog
• Sweden Fishing
• Swedish Lapland Hunting & Fishing
• Svensk Sportfiskehandel
• Tillväxtverket
• Turbåtarna i Öresund
• Uppsala universitet
• Östersjölaxälvar i Samverkan
• Stiftelsen för Östersjölaxen

Referensgruppen har bl.a. varit delaktig i framtagandet av den nationella strategin för fritidsfiskets
och fisketurismens utveckling och medverkar varje år till den årsrapport i vilken Jordbruksverket
följer upp arbetet mot de strategiska målen.
Strategin och årsrapporterna hittar du här:
Jordbruksverket - fritidsfiske och fisketurism
Den nuvarande strategin löper ut 2020. Referensgruppen kommer att bli mycket viktig vid
framtagandet av den nya strategin för framtidens fiske och vattenbruk och den kommande
handlingsplanen för fritidsfiskets- och fisketurismens utveckling.

Frågor hänvisas till:
Daniel Melin
Fritidsfiskesamordnare
Jordbruksverket
daniel.melin@jordbruksverket.se